Blog, Variety

“Psychology” on the track / “Psychologia” na torze

by Moan Alisa

photos Tom Malko

Success in roller derby requires many hours of training and improving your derby skills. However, all that is no use if you haven’t got the right mindset for the sport. What’s the use if you end up being too upset every time someone hits you our or your team suffers a loss? The sport is supposed to be fun, and here I will write tips on how to help you and your teammates and stay in the best spirits at all times. I have written my list in order of importance:

1. Think only positively. That means thinking only in positive sentences, i.e. avoid using words like ‘no’, ‘didn’t’, ‘can’t’, ‘never’, ‘unfortunately’, ‘weak’  and everything with ‘no’ in it. For example, when getting ready to jam, instead of saying to yourself ‘don’t get too close to the sides of the track’, you could say to yourself ‘stay in the middle’.

That way you will always speak in positive sentences and keep yourself, and others around you away from negative thought processes. When we hear a sentence with negative words, even if the overall meaning could be quite positive, those negative words just trigger something in our brains, and it is like a mental gate that slams shut the window between one’s self and the influence of others.

Moreover, positive words, such as “good” and “strength’ can promote the brain’s cognitive functioning. They propel the motivational centers of the brain into action and build resiliency.

2. Be positive and only show the positive side to others. Don’t put yourself, or others, down every time there is a mistake, and especially don’t shout at yourself. Mental states are highly contagious, and if your team members see you getting upset with yourself, or others, this negativity will spread like a wildfire through a dry forest.

Just take yawning for example. If somebody yawns on TV or next to you, chances are you will yawn too. You might have even yawned by reading this sentence about yawning! This is how contagious mental states are. If your teammates see you being negative, they will be negative too, and that’s no good for anyone. Instead, fill your practices and scrims with high-fives, compliments and smiles. Because positive energy spreads like wildfire too!

2

 

3. Know how to give feedback.  Being all positive is good, but we are here to train and need to give each other some constructive feedback at the end of the day. However, you need to know how to give such feedback without breaking the person or killing their motivation to play completely!

Before giving any critical feedback it’s always good to ask the person if you can give such feedback. You never know the state of the person is in right now, they might be upset or anxious about something enough, maybe it’s best to give the feedback another time. Use common sense with this tip: most of the time you will be able to see if the person is not ready to receive feedback.  If you wait a few minutes, the recipient will more likely be able to hear what you’re saying, and you’ll avoid saying something in the heat of the moment that you regret later.

That being said, any constructive feedback should be given as close as possible to the event. Feedback isn’t about surprising someone. For trust reasons, use ‘I’ perspective: it will avoid labelling the person too. Say ‘I feel you could spend more time practising this’, instead of ‘You are demotivated and uncommitted, you don’t come to practises enough’. And remember, for everyone negative thing there should be 3 positives points. The 3-to-1 ratio is the safest, otherwise the person will feel attacked and demoralized.

1

 

4. Talk no longer than 30 – 60 seconds. In a given conversation, this one is especially for those who train others, or if you are giving someone feedback. Our brains can really only hold onto four things at a time, so if you ramble on for five or ten minutes trying to argue a point, the person will only remember a very small part of that. Encapsulate what you have to say and don’t repeat yourself. A couple of sentences at the time, and then give your listener a chance to take it in.

This rule is valid not only because it gives others a chance to take in what you’ve said, but also add something before they forget. If you’re very talkative and/or your estimate of a minute is no good, you might be going over the mark a lot. The usual signs you’ve talked to much and people are having trouble staying focused are sighs, tapping feet, nodding impatiently as if to say “Get on with it’, interrupting, turning slightly away or taking a step away.

5. Avoid using adjectives. This ‘s one way to both encapsulate and communicate clearly. Unless you are a poet or a novelist, or describing your night out to a friend, adjectives should not be your best friend. They take the clarity away from your context, and make your speech too long for the listener to stay concentrated.

When someone “stabs” a straw into their drink we see it, but “pokes swiftly” is not so clear. When a person “meanders” it is more accurate than “walking slowly.” A man whose foot is described as a “hoof” is much more vivid that having “gnarled toes and sole.” Same in roller derby, when someone ‘sprints’ we know exactly how fast they are going, ‘skate fast’ is not so clear.

I hope my 5 points will help you, and your team, and we can make this game enjoyable for everyone at all times!

3

 

WERSJA POLSKA:

Sukces w roller derby wymaga wielu godzin treningu i doskonalenia umiejętności. Jednak wszystko to jest bez znaczenia, jeśli nie masz odpowiedniego nastawienia do tego sportu. Bo jaki sens ma gra, jeśli jesteś wkurzona za każdym razem, gdy ktoś cię uderzy, albo twoja drużyna poniesie porażkę? Sport ma być zabawą! Podam tu kilka wskazówek, które pomogą Wam i waszym drużynom utrzymać jak najlepsze nastawienie przez cały czas. Ułożyłam tę listę w kolejności od najważniejszej:

1. Myśl tylko pozytywnie.

Oznacza to myślenie jedynie pozytywnymi zdaniami.  Unikaj używania słów takich jak “nie”, “nie mogę”, “nigdy”, “niestety”, “słabo”, właściwie wszystkich słów z “nie”. Na przykład, przygotowując się do jamu, zamiast mówić “nie zbliżaj się zbyt blisko krawędzi toru”, możesz powiedzieć “pozostań w środku”.

W ten sposób będziesz zawsze mówić pozytywnymi zdaniami i utrzymywać siebie i innych wokół ciebie z dala od negatywnych procesów myślowych. Kiedy słyszymy zdanie z negatywnymi słowami, to nawet jeśli ogólne znaczenie jest całkiem pozytywne, te negatywne słowa uruchamiają coś w naszych mózgach, co działa jak mentalna brama, która zamyka się na to co chcą nam przekazać.

Co więcej, pozytywne słowa, takie jak “dobry” czy “siła” mogą wspierać mózgowe funkcje poznawcze. Napędzają centra motywacyjne mózgu do działania i budują odporność.

2. Nastaw się pozytywnie i pokazuj tylko pozytywne strony.

Nie poddawaj się, za każdym razem, gdy popełnisz błąd i nie krzycz na siebie. Stany psychiczne są bardzo zaraźliwe, a jeśli dziewczyny z drużyny widzą, że się denerwujesz,  to negatywne emocje rozprzestrzenią się jak pożar w suchym lesie.

Weźmy na przykład ziewanie. Jeśli widzisz kogoś ziewającego, obok ciebie, czy choćby w telewizji, prawdopodobnie również ziewniesz. Mogłaś nawet ziewnąć czytając to zdanie o ziewaniu! Oto jak zaraźliwe są stany mentalne. Jeśli twoje koleżanki z drużyny poczują Twoją negatywną energię, przejmą ją i nikomu to nie pomoże. Czy nie lepiej przybijać piątki na treningach i scrimmach, rozdawać komplementy i uśmiechy? Pozytywna energia również rozprzestrzenia się jak pożar!

3. Naucz się jak przekazywać feedback.

Dobrze jest być nastawionym pozytywnie, ale jesteśmy tu też po to, aby trenować i przekazywać sobie nawzajem konstruktywne uwagi. Należy jednak wiedzieć, jak wyrazić taką opinię, aby nie urazić danej osoby ani nie zabić jej motywacji do gry!

Przed udzieleniem krytycznej opinii zawsze dobrze jest zapytać daną osobę, czy sobie tego życzy. Nigdy nie wiesz, w jakim jest ona nastroju, może być zdenerwowana lub zaniepokojona, więc może lepiej będzie to zrobić innym razem. Wskazówka: zwykle jesteś w stanie określić, czy dana osoba jest gotowa na otrzymanie informacji zwrotnej. Czasem być może lepiej jest poczekać kilka minut. Poza tym unikniesz mówienia czegoś na gorąco, czego później możesz żałować.

Z drugiej jednak strony wszelkie konstruktywne informacje zwrotne powinny być przekazywane jak najbliżej wydarzenia, którego dotyczą. Informacja zwrotna nie jest po to, żeby kogoś zaskakiwać. By wzbudzać zaufanie używaj  perspektywy “ja”, nie unikaj mówienia wprost, w swoim imieniu. Powiedz: “Czuję, że możesz poświęcić więcej czasu na ćwiczenia”, zamiast “Jesteś zdystansowana i niezaangażowana, nie przychodzisz na treningi wystarczająco często”. I pamiętajcie, dla wszystkich negatywnych rzeczy powinno być 3 punkty pozytywne. Stosunek 3 do 1 jest najbezpieczniejszy, w przeciwnym razie osoba poczuje się atakowana i zdemotywowana.

4. Mów nie dłużej niż 30 – 60 sekund.

Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy trenują innych lub przekazują feedback. Nasze mózgi są w stanie ogarnąć tylko cztery rzeczy naraz, więc jeśli przez pięć lub dziesięć minut będziesz próbowała zarzucać kogoś argumentami, to ta osoba zapamięta z tego tylko niewielką część. Zastanów się, co masz do powiedzenia i nie powtarzaj się. Przekaż kilka zdań na raz, a następnie pozwól swojemu słuchaczowi to przyswoić.

Ta zasada jest ważna nie tylko dlatego, że pozwala innym lepiej cię zrozumieć, ale także odpowiedzieć coś, zanim zapomną. Jeśli jesteś gadułą i nie wiesz kiedy mija minuta, możesz przesadzić. Zwykle sygnałami, że powiedziałaś za dużo i ludzie mają problemy ze skupieniem, to westchnienia, postukiwanie stopą, przytakiwanie i inne oznaki zniecierpliwienia.

5. Unikaj używania przymiotników.

Jest to sposób zarówno na zwięzłą, jak i jasną komunikację. Jeśli nie jesteś poetą lub pisarzem,albo nie opisujesz swojej nocy koleżankom, przymiotniki nie powinny być twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Zaciemniają kontekst i wydłużają przekaz, przez co słuchacz się dekoncentruje.

Kiedy ktoś “wrzuca” słomkę do swojego napoju, wiemy o co chodzi, ale jeśli zamiast tego “wtyka szybkim ruchem” nie jest to już tak oczywiste. Kiedy mówimy, że ktoś się “wałęsa”, jest to dokładniejsze niż powiedzenie, że “idzie powoli”. Jeśli ktoś ma stopę jak “kopyto”, wiemy co to znaczy, ale powiedzenie, że ma “sękate palce i podeszwę” wprowadza w błąd. Podobnie w roller derby, “sprint” to dokładniejsze określenie niż “szybka jazda”.

Mam nadzieję, że moje 5 punktów pomoże ci oraz twojemu zespołowi. Możemy sprawić, że ta gra będzie zawsze przyjemna dla wszystkich!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s