Blog, derby 101

One long whistle and you know it’s a penalty! / Jeden długi gwizdek i już wiesz, że to kara!

In the previous issue, we told you about roller derby officials. We indicated that their main task is to enforce the rules, ensuring safe and honest gameplay. Today, we will explain to you what types of penalties can occur during game and what happens when they do. / W poprzednim numerze opowiedzieliśmy wam o sędziach w roller derby. Pokazaliśmy, że ich głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Dziś wyjaśnimy wam, jakie rodzaje kar mogą wystąpić w grze i co się dzieje, gdy to się stanie.

Blog, derby 101

What do zebras & flamingos have to do with roller derby? / Co zebry i flamingi mają wspólnego z roller derby?

To some, it appears that roller derby has a lot of rules; to others, that the rules of roller derby are very complicated. To more still, that both apply at once. 😉 In our opinion, it is not so complicated. It must be conceded, however, that unlike other sports, points can be scored in simultaneously by both teams… and that the whole thing takes place on roller skates... at an amazing pace. Hence, during the game you will see a large number of officials, both on and off roller skates. Regardless of their position, each of them has their hands full. For more pics of officials - check issue 2 WAB / Jedni twierdzą, że Roller Derby ma strasznie dużo zasad, drudzy że są one bardzo skomplikowane. Jeszcze inni, że jedno i drugie na raz 😉 W naszym odczuciu nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Przyznać jednak trzeba, że odmiennie od innych sportów - tu punkty są zdobywane równolegle przez obie drużyny. A że cała sprawa rozgrywa się na wrotkach - rzecz ma niesamowite tempo. Stąd też podczas meczu można zauważyć dużą liczbę sędziów, zarówno na wrotkach, jak i bez nich. A i tak, każdy z nich ma ręce pełne roboty. Żeby zobaczyć więcej zdjęć sędziów - zajrzyjćie do numeru 2 WAB.

Blog, derby 101

What the hell is Roller Derby? / Czym do diabła jest Roller Derby?

Roller derby is a full-contact sport on roller skates played on an oval track. But what does that mean? Let’s talk about the basic roller derby rules. / Roller derby to kontaktowy sport rozgrywany na wrotkach na owalnym torze. Ale co to właściwie znaczy? Porozmawiajmy zatem o podstawowych zasadach roller derby.